25 m. Grov Pistol/Revolver kommandoer og procedurer

Altid pløk i før man går på banen og markerer!

Man træder tilbage og rører ikke ved våben mens der markeres!

Kommandoer ved manuel markering:

Skydningens start:

 1. »Gør klar til prøveserie på 150 sekunder/duel«, eller for
  gældende skud:
  »Gør klar til 1. (2., 3., osv.) gældende serie på 150 sekunder/
  20 sekunder/10 sekunder/duelserie«.
 2. »Lad«
 3. »Er skytterne klar?«
 4.  Skydning startes når skiverne vender.

Skydningens afslutning:

Skydetiden udløber ved, at skiverne svinges bort.

 1. »Blev alle færdige?«
 2. »Aflad, isæt sikkerhedspløk« derefter
  »Læg våbnene«.
 3. Efter kontrol averteres »Markering«.
 4. Såfremt der er skytter, der ikke er blevet færdige, undersøges
  årsagen, og man forholder sig som anført under
  funktionsfejl.

Ovenstående gentages for hver serie, og efter sidste serie
foretages kontrol af våbnene (jf. Sikkerhedsbestemmelserne
i DGI Skydning). Efter sikkerhedspløk er isat, kan
skytterne forlade banerne.

Altid pløk i før man går på banen og markerer!

Man træder tilbage og rører ikke ved våben mens der markeres!

Funktionsfejl bane:
a. Definition og forhold, når funktionsfejl opstår
Hvis et skud ikke affyres pga. fejl ved våben eller ammunition,
skal skytten sænke våbnet i skudretningen og
hæve den frie hånd som tegn til banekommandøren/skydelederen.
Opstår funktionsfejl under skydning med standardpistol
på 25 m under prøveserie og gældende 150 sekunders
serie samt med finpistol under prøveserie og gældende
serier i præcisionsskydningen, kan det være en fordel, at
skytten selv afhjælper fejlen og fortsætter skydningen.
Kommer skytten i tidnød efter selv at have forsøgt at afhjælpe
fejlen og melder funktionsfejl, bliver fejlen regnet
som »ikke-gyldig« funktionsfejl, med mindre fejlen er
»skjult« (brækket slagstift m.v.). Hvis det ikke umiddelbart
kan erkendes, hvad årsagen til fejlen er, skal banekommandøren
på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde tage
våbnet, rette det mod banens ende vold uden at pege
mod skiverne og påvirke aftrækkeren én gang. Affyres
våbnet, er funktionsfejlen »ikke-gyldig«. Affyres våbnet
ikke, afgøres fejlens art evt. sammen med skydelederen.
Hvis det er en revolver, affyres våbnet ikke; men det sikres,
at hanen er lagt (dvs. i forreste stilling), og det kontrolleres,
at en patron har tydeligt mærke efter anslag.
Hvis en skytte med dobbelt aktion pistol får en funktionsfejl,
kontroller banekommandøren om kammeret er lukket
og om hammeren er faldet. Herefter efterses om magasinet
er korrekt isat og efterfølgende åbnes våbenet og
det efterses om der er patron i kammeret og det kontrolleres
at en patron har tydelige mærke efter anslag.Er disse ting i orden, betragtes funktionsfejlen som gyldig.
Såfremt en single aktion pistol affyres – eller en revolvers/
dobbelt aktion pistols patroner intet tydeligt anslagsmærke
har, er funktionsfejlen ” ”ikke gyldig”.
b. Som gyldig funktionsfejl anerkendes
– Projektilet har ikke forladt løbet,
– Mekanismen er udløst,
– Der er uaffyret patron i kammeret med tydelig anslag af
slagstiften,
– Hylstret ikke kastet ud,
– Patron, hylster eller andet har hindret mekanismen i at
fungere,
– Slagstiften er faldet af eller beskadiget,
– Andre dele af våbnet er beskadiget således, at korrekt
funktion hindres (f.eks. forårsager automatisk affyring)
c. Som »ikke-gyldig« funktionsfejl betragtes når
– Skytten har rørt bundstykket eller sikringen, eller våbnet
er blevet berørt af anden person, inden det er blevet undersøgt
af banekommandøren,
– Våbnet er ikke blevet afsikret forinden skydning,
– Skytten har ikke ladt sit våben forinden skydning,
– Skytten har ladt med mindre end 5 patroner,
– Skytten har ikke sluppet aftrækkeren helt efter affyring af
foregående skud,
– Våbnet er ladt med forkert ammunition,
– Magasinet er forkert isat eller falder af under skydningen,
– Enhver årsag som skytten med rimelighed burde have
kontrolleret forinden skydningens påbegyndelse
d. Andre bemærkninger
Hvis en konstateret våbenfejl ikke kan afhjælpes, kan
skytten tilstås at fortsætte skydningen med erstatningsvåben. Skytten må skyde en ny prøveserie i dette tilfælde.
Hvis ovennævnte medfører forsinkelse i skydningen
(bl.a. hvis skytten kræver prøveserie), kan skydelederen
beordre en anden tid og standplads for skyttens resterende
serier.
6.1. Omskydning ved Gyldig funktionsfejl
a. Efter at omgangen er (se punkt 11 sidst i dette kapitel)
skudt færdig, gennemføres omskydningen som én serie
for alle skytter, der skal skyde om.
b. »Gyldig« funktionsfejl i gældende serier, 25 m præcisionsskydning
på STD-, FIN- og Grovskydning.
Serien skydes om, og skytten bliver derefter noteret for
de 5 dårligste af alle afgivne skud. Se eksempler på
omskydning i punkt 6.2.
c. »Gyldig« funktionsfejl i gældende serier Duel.
Serien skydes ikke om. Skytten beordres til at lade med
det antal skud, der mangler i serien, og skyde
disse/dette. Træfningen noteres på normal vis.
6.2. Eksempler ved omskydning
a. Ved »gyldig« funktionsfejl
Det angivne antal skud noteres, og serien skydes om,
f.eks. således:
Skytten har afgivet 3 skud, men får en klikker i 4. skud.
Banekommandøren noterer, at skytten har afgivet 3
skud, og han giver herefter skytten ordre til at genlade
med 5 nye patroner i magasinet.
Herefter kommanderes:

»Gør klar til omskydning på bane X!«
»Lad!«
»Er skytten klar?«, osv.
Ved den efterfølgende markering skal der i den skive,
hvor om skydning har fundet sted, nu være 3+5 skud,
d.v.s. 8 skud. Ud af de 8 skud er det de 5 dårligste skud,
der er gældende. Såfremt der kun er 7 skud i skiven, har
skytten en forbier, der i så fald skal tælles med blandt de
5 gældende skud.